AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla TEKAFOS TEKNOLOJİK SİSTEMLER TİC.LTD.STİ (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu Aydınlatma Metni başlıklarda belirtilen kişilere yönelik olup çalışan adayları, çalışanlar, tedarikçiler ve yetkilileri/çalışanları gibi diğer kişiler bakımından, ilgili kişi grupları özelinde ayrıca aydınlatma metinleri hazırlanmıştır ve uygun şekilde ilgili kişilere açıklanmaktadır.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla; Tekafos Teknolojik Sistemler Tic.Ltd.Şti; Barbaros Mah. Susuz Sk. No:13/1 34746 Ataşehir İstanbul tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

I. Website Ziyareti Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
 • www.tekafos.com.tr alan adlı internet sitemizi kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’da tanımlanan veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgiler yer almaktadır. Aşağıdaki bilgiler bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler gibi internete bağlanabilen cihazlarla veya telefon ile yukarıda adı geçen web sitemizi ziyaretiniz veya bizimle iletişime geçmeniz halinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkindir.

1. Web Site Ziyareti

Sadece web sitemiz ve ilgili alt sayfalarını ziyaret ettiğinizde, yalnızca tarayıcınızın otomatik olarak sunucumuza aktardığı kişisel verileriniz toplanır ve yine otomatik olarak silindiği tarihe kadar ‘sunucu günlük dosyalarında’ aşağıda belirtilen bilgiler toplanır ve depolanır:

Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.
İşlem Güvenliği Verileri
 • IP adresi
 • Tarih ve saat
 • GMT’ye göre saat dilimi farkı
 • Talebin içeriği (açılan sayfalar)
 • Erişim durumu / HTTP durum kodu
 • Aktarılan veri miktarı
 • Talebin geldiği web sitesi
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi

2. E-posta suretiyle bizimle iletişim kuran ziyaretçi

Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçtiğiniz takdirde bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.
Kimlik Verileri
 • Ad Soyad
 • Adres
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
İletişim Verileri
 • E-posta adresi
 • Telefon
 • E-posta içeriği
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
3. Google Forms kullanımı

Siz değerli müşteri ve web site ziyaretçilerimizin ürün ve hizmetlerimiz hakkında fikirlerinizi öğrenmek ve hizmetlerimizi geliştirmek amacı ile Google Formlar'ı kullanmak suretiyle anketler oluşturmaktayız. Ankete katılımınız tamamen sizin takdirinize bağlıdır. Google Anket formlarını kullanırken kişisel veri işleme kapsamını mümkün olan asgari düzeye indirmek için ayarlarımız sadece anket sorularına verilen cevapları görebileceğimiz, sizin iletişim veriniz (e-posta) dahil herhangi bir kişisel veriniz tarafımıza aktarılmayacak şekilde düzenledik. Ancak Google Anket Formları kullanırken Google tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz bakımından https://policies.google.com/privacy?hl=tr sayfası üzerinden bilgi alabilirsiniz. Anket verilerinin işlenmesine hukuki dayanak Kişisel Verilerin Korunması Kanun madde 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için toplanmasıdır.

4. Çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Çerez Politika”mıza yandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Çerez Politikası
Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerle kanunun 8. maddesine uygun olarak yurtiçinde paylaşabilecektir.

II. İşyerlerimizi fiziki ziyaret eden kişiler/Ziyaretçi Verileri

Fiziki olarak şirket merkezimizi ziyaret etmeniz durumunda güvenlik kamerası kaydı yoluyla aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.
 • Görsel Kayıt
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
Kişisel Verilerin Aktarılması

Görsel kayıtlarınız şirket içinde muhafaza edilip herhangi bir kişi ya da kuruma aktarımı yapılmamaktadır ancak adli bir durum söz konusu olduğunda ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşılabilir.

Ayrıca, işyerlerimiziz fiziki ziyaretiniz esnasında şirket ağı üzerinden erişim sağlamak istemeniz durumunda, erişimi sağlamamız sebebiyle elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir.

Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.
İşlem Güvenliği Verileri
 • IP adresi
 • MAC Adresi
 • Erişim kayıtları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumlarıyla, internet erişim hizmeti ve Bilgi Teknolojileri Hizmeti sağlayan yurt içi ve/veya yurtdışındaki tedarikçi şirketleri ile şirketin ortak ve iştirakleriyle kanunun 8. maddesine uygun olarak paylaşılabilir

Kişisel Verilerinizi İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Tekafos Teknolojik Sistemler Tic. Ltd. Şti ’ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlem işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen usullere uygun, kimliğinizin tespitini sağlayacak ve açık talebinizi içerir başvurunuzu Tekafos Teknolojik Sistemler Tic. Ltd. Şti’ye noter aracılığı ile veya yazılı ve ıslak imzalı olarak Barbaros Mah. Susuz Sk. No:13/1 34746 Ataşehir İstanbul adresine iletmeniz veya tekafos@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak veya info@tekafos.com.tr eposta adresi üzerinden elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.